6-9 November 2018
DLR Oberpfaffenhofen, Germany
Europe/Amsterdam timezone